Produkti

PROGRAMI ZA ZAPOSLENE

Programi za zaposlene so namenjeni neposredni krepitvi duševnega zdravja vaših zaposlenih. Zajemajo delavnice za usvajanje in krepitev spretnosti ter predavanja, namenjena ozaveščanju in učenju o dejavnikih tveganja in strategijah njihovega obvladovanja. Obsežneje so zasnovani celoviti in poglobljeni tečaji duševnega zdravja, ki lahko potekajo več tednov ter vključujejo spremljanje in usmerjanje s povratnim informiranjem. Vsi programi so zasnovani interaktivno ter spodbujajo aktivno udeležbo zaposlenih, ki zagotavlja njihovo učinkovitost v doseganju želenih izidov. Udeleženci so povabljeni k samoraziskovanju ter ozaveščanju lastnih vzorcev in vzorcev medosebnih odnosov na delovnem mestu. Odkrivanje obstoječe dinamike in dejavnikov duševnega zdravja na delovnem mestu nadgrajujemo s spoznavanjem tehnik obvladovanja in metod uvajanja pozitivne spremembe. Teme programov vključujejo različna področja duševnega zdravja zaposlenih, vključno s čustveno in socialno inteligenco, čustvenimi in osebnostnimi motnjami, reševanjem konfliktov in težavam v odnosih na delovnem mestu, obvladovanjem stresa in krepitev odpornosti na stresorje, tehnikami učinkovite komunikacije in timskega dela, optimalnim upravljanjem s časom ter pristopi povečanja produktivnosti.

USPOSABLJANJA ZA STROKOVNJAKE

Usposabljanja za strokovnjake so namenjeni kadrovskim in vodstvenim strokovnjakom vaše organizacije. Zajemajo specializirane programe za nadgradnjo strokovnih vednosti in veščin s teoretičnimi in praktičnimi vsebinami, ki optimizirajo obstoječe pristope vaših zaposlenih pri upravljanju z ljudmi v organizaciji. Programi so zasnovani kot aktivna podpora profesionalnega razvoja vaših zaposlenih ter jih omogočijo pridobivanje ključnih naprednih strokovnih znanj in spretnosti. Udeleženci strokovnih izobraževanj prejmejo certifikate udeležbe, s katerimi v poklicnem razvoju formalno izkazujejo v programih pridobljene kompetence.

ANALIZE IN STRATEGIJE ZA ORGANIZACIJE

Strategije duševnega zdravja za organizacije zajemajo akcijske načrte, politike, protokole ter usmeritve in priporočila, ki so namenjena za implementacijo v vaše obstoječe sisteme in procese. Produkti zajemajo strategije za optimizacijo strukturnih in dinamičnih komponent delovnega okolja za podporo in krepitev duševnega zdravja in produktivnosti vaših zaposlenih. Strategije so prilagojene specifičnim potrebam in zmožnostim vaše organizacije, zagotavljajo trajnostne rešitve in vključujejo merljive cilje za ocenjevanje uspešnosti.

Analize organizacijske kulture in klime ter analize organizacijskih dejavnikov tveganja so namenjene razvoju preostalih produktov ali kot samostojne storitve. Analize vključujejo ocenjevanje obstoječih delovnih pogojev, raziskovanje notranjih in zunanjih vplivov na duševno zdravje zaposlenih ter identifikacijo ključnih področij in možnostih za izboljšanje. V pridobivanju podatkov za celovito evalvacijo stanja in možnih rešitev uporabljamo kvantitativne in kvalitativne metode, vključno z opazovanjem, fokusnimi skupinami, intervjuji in anketami. Rezultate analiz interpretiramo za namene oblikovanja učinkovitih intervencij ali preventivnih standardov, ki razvijajo zdravo organizacijsko kulturo, pozitivno organizacijsko klimo ter odpravljajo dejavnike tveganja z negativnimi vplivi na duševno zdravje zaposlenih.

ZDRAVSTVENA VZGOJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH

Aktivnosti za šole, ki so vključene v Slovensko mrežo zdravih šol.